اطلاعات فنی محصولات

رنگ کاجی اسفرا 703401

رنگ کاجی همراه با کیلر اسفرا 703501

رنگ کروماته طلایی 973991-1202

رنگ کروماته نقره ای 973991

رنگ های اسفرا 7034

رنگ های همراه با کیلر اسفرا 7035

سیلر 27 درصد پلی اورتان 110027

سیلر پلی استر والرسا 613023

کیلر باریر پلی اورتان 110015

کیلر براق اکرلیک سریع 133009

کیلر سافت تاچ پلی اورتان 120120

کیلر ضد خش مات پلی اورتان 123001

کیلر ضد خش مات ویژه پلی اورتان 123003

کیلر مات اکرلیک 133071

کیلر مات ویژه اسفرا پایه آب 700201

والتینته 4800

973002 - SDS4815

973003 - SDS5494

973113 - SDS4825

973112 - SDS4877

160215 - SDS4578

160225 - SDS4579

510104 - SDS4693

703500 - SDS5293

110086 - SDS4840

133070 - SDS4834

143016 - SDS5547