همرنگی های سلولزیک SM0600 *

در روکش ها و محصولات چوبی که نیاز به ایجاد همرنگی و یک دست کردن رگه های چوبی وجود دارد، همرنگی مورد استفاده قرار می گیرد.
گزینه های رنگی:
همرنگی گردویی سلولزیک      SM06008310
همرنگی ماهگونی سلولزیک      SM06008917
همرنگی ونگه  سلولزیک  SM06008916
همرنگی گردویی نرمال شیمی سلولزیک   SM06009102
همرنگی گردویی نرمال سلولزیک    SM06008015
همرنگی گردویی قرمز سلولزیک     SM06008528
همرنگی گردویی تیره سلولزیک      SM06005902
Image
Sm0600 **  بسته بندی :

12.5 /2.5/0.75 کیلوگرم