آستر سنتتیک BM0700***

اگر بخواهیم چوب یا روکش چوب را به گونه ای رنگ دار کنیم که رگه و چشمه های چوب مشخص باشد از آستر STAIN استفاده می شود. از خواص آن می توان به ثبات رنگ، عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ اشاره کرد.

آستر ماهگونی 5425 سنتتیک 5425

آستر ونگه سنتتیک 0851

آستر گردویی 8451 سنتتیک قهوه ای قرمز تیره  8451

آستر گردویی 8527 سنتتیک قهوه ای تیره  8527

آستر گردویی 5838 سنتتیک قهوه ای قرمز روشن 5838
آستر فندقی 5408 سنتتیک  5408
آستر بلوطی تیره 5153 سنتتیک  5153

Image
BM0700XXXX بسته بندی:
12Kg / 2,5L / 0,75L